Artikkel:

Digitale karriereferdigheiter

Lær kva du bør kunne for å lykkes med å bygge din karriere på nett.

Ein ekspert på karriereferdigheiter har laget ei oversikt over digitale karriereferdigheiter. Disse kallar han for "The seven Cs of digital career literacy": Changing, collecting, critiquing, connecting, communicating, creating og curating. 

Digitale karriereferdigheiter: Sju punkt

 • Changing (endre): Det er viktig at du klarer å tilpasse deg et arbeidsliv som endrar seg i takt med teknologien, og at du lærer deg å bruke ny teknologi som hjelper deg med å bygge karriere. 
   
 • Collecting (samle): Du må kunne leite opp og hente ut informasjon om karriere. Du må også klare å finne ressursar du kan bruke for å bygge karrieren din. 
   
 • Critiquing (kritisere): Informasjonen og ressursane du finn må du dessutan kunne vurdere kritisk. Er de eigentleg nyttige for å bygge karriere på nett? Forskjelle bransjar kan for eksempel bruke forskjellige sosiale medium.

Se artikkelen Bygge karriere med sosiale medium
 

 • Connecting (kople til): I tillegg til å finne ressursane som er nyttige for deg, bør du kunne utnytte nettet til å knytte kontaktar og bygge nettverk, slik at de kan hjelpe deg med å bygge karriere. 
   
 • Communicating (kommunisere): Skildrar moglegheita til å samhandle effektivt på ei rekke forskjellige plattformer, og forstå "nettiketten", altså korleis man oppfører seg på nettstaden, og utnytte dette i karrierebygging.
   
 • Creating (opprette): For å lage deg ei karriere på nett, bør du kunne lage elektronisk innhald som viser kven du er, kva du interesserer deg for og din karrierehistorie. Dette kan vere ei LinkedIn-profil, ei blogg, ei YouTube-kanal, ei egen heimeside eller liknande. 
   
 • Curating (kuratering): Det siste punktet går ut på evna du har til å reflektere over og utvikle ditt digitale fotavtrykk og ditt nettverk på internett, som ein del av din karrierebygging. 

Se oppgåva Dine digitale spor

Diskuter i par: Kva for digitale karriereferdigheiter har du alt? Kva for digitale karriereferdigheiter kan du bli betre på?

Digitale ferdigheiter: 

Digitale karriereferdigheiter må ikkje blandast med digitale ferdigheiter. I artikkelen Digital deltaking vs. digital kompetanse kan du lære meir om digitale ferdigheiter.

Les meir: 

I artikkelen Bygge karriere med sosiale medium ser du eksempel på korleis du kan bygge karriere på nett.

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på min.utdanning.no/utdanningsvalg."